Naslovna

Najbolja lokacija za Vaš posao

Kontaktirajte nas s povjerenjem

Odlična prometna povezanost

Poslovne prilike na Vašem dlanu

Skrolaj mišem prema dolje
Lokacija

Pozicija zone i njena prometna povezanost priodonosi poslovnom uspjehu.

Namjena

Bilo da se radi o proizvodnoj ili poslovnoj namjeni ova zona nudi sve mogućnosti.

Kapaciteti

Planirana površina: 550 ha -> Izgrađeno: 130 ha -> Raspoloživo za gradnju: 100 ha

Podrška

Razvijate ili unapređujete Vaše poslovanje? Obratite nam se s povjerenjem.

Plan zone

Namjena površina

Gospodarsko proizvodna - Gospodarsko poslovna

Skrolaj mišem prema dolje

GOSPODARSKO-PROIZVODNA NAMJENA

Različiti industrijski, obrtnički, zanatski, gospodarski pogoni, skladišni prostori, poslovne, upravne, uredske i trgovačke građevine.

GOSPODARSKO-POSLOVNA NAMJENA

Poslovni, upravni, uredski, trgovački i uslužni sadržaji, robne kuće i trgovački kompleksi, proizvodnja bez negativnog utjecaja na okoliš, komunalno servisni i prateći skladišni prostori, poslovni hoteli i moteli.

550 ha

Planirana površina

130 ha

Izgrađeno

100 ha

Raspoloživo

Infrastruktura

Dostupnost infrastrukture

Sve parcele infrastrukturno opremljene

Skrolaj mišem prema dolje

Promet

Industrijska zona Podi povezana je lokalnom prometnicom dužine 4 km s Auto cestom A1 preko čvora Šibenik. Osim toga s prometnim sustavom Grada Šibenika spojena je lokalnom cestom Ž-6109 koja se spaja na državnu cestu D-58 u dužini od 3,5 km.

Zračne luke

Trogir – udaljenost 50 km
Zemunik – udaljenost 45 km

Vodoopskrba

Planiranim područjem industrijske zone Podi položen je magistralni vodoopskrbni cjevovod koji vodi od vodospremnika Kukalj do vodospremnika Jasenovac dimenzija Ø 400 mm. Iz vodospremnika Kukalj izgrađen je glavni odvod prema vodovodnoj mreži Poda Ø 600 mm.

Odvodnja

Industrijska zona Podi spojena je na sustav odvodnje Grada Šibenika.

Elektroenergetika

Izgrađena je TS Podi 110(30)/20(10) kV
Trenutno raspoloživa snaga cca 5 MW
U drugoj fazi opremanja TS koja je u pripremi biti će na raspolaganju 30 MW.

Pošta i telekomunikacije

Unutar zone je izgrađena DTK kanalizacijska mreža.
Dostupan optički telekomunikacijski kabel.

Luka i željeznički terminal

Udaljenost od industrijske zone Podi 5 km.

Terminal za putničko-trajektni promet

Dužina: 250 m
Širina: bez ograničenja
Gaz: 10,0 m
Visina: bez ograničenja

Terminal za prekrcaj generalnog i rasutog tereta

Dužina obale Dobrika: 240 m
Dubina obale: 9,80 m
Veličina broda: 30 000 DWT

Terminal za drvo

Dužina operativne obale: 310 m
Dubina obale: 7 m

Uvjeti građenja

Uvjeti građenja objekata

Uvjeti uređenja parcela

Skrolaj mišem prema dolje

Gospodarsko-proizvodna namjena

 • najveći koeficijent izgrađenosti Kig: 0.3
 • najmanji koeficijent izgrađenosti Kig: 0.1
 • najveći koeficijent iskorištenosti Kis: 0.6
 • minimalna površina čestice iznosi 5.000 m2
 • maksimalna površina čestice nije ograničena
 • najveća etažnost građevine (E) iznosi prizemlje+kat (E=Pr+1) uz mogućnost izvedbe podrumske etaže, odnosno visina građevine mjereno od kote zaravnatog terena do vijenca krova može iznositi najviše V=10m. Ukoliko tehnološki proces zahtijeva visina građevine može biti i viša.
 • minimalno 20% građevinske parcele mora biti uređeno kao zelenilo
 • unutar parcele potrebno je planirati dovoljan broj parkirališnih mijesta

Gospodarsko-poslovna namjena

 • najveći koeficijent izgrađenosti Kig: 0.4
 • najmanji koeficijent izgrađenosti Kig: 0.1
 • najveći koeficijent iskorištenosti Kis: 1.2
 • minimalna površina čestice iznosi 2.500 m2
 • maksimalna površina čestice nije ograničena
 • najveća etažnost građevine (E) iznosi prizemlje +2 kata+potkrovlje (E=Pr+2+Pk) uz mogućnost izvedbe podrumske etaže odnosno visina građevine mjereno od kote zaravnanog terena do vijenca krova može iznositi najviše V=13 m. Ukoliko tehnološki proces zahtijeva visina građevine može biti i viša.
 • minimalno 20% građevinske parcele mora biti uređeno kao zelenilo.
 • unutar parcele potrebno je planirati dovoljan broj parkirališnih mijesta.

Uvjeti natječaja

Osnovni elementi natječaja

Obveze prodavatelja i kupca

Skrolaj mišem prema dolje

Osnovni elementi ponude:

 • Naziv, adresu, telefon i osnovne podatke o ponuditelju
 • Potpune podatke o odgovornoj osobi ponuditelja
 • Dokaze o sposobnosti ponuditelja
 • Arhitektonsko idejno rješenje
 • Opis dosadašnjeg poslovanja
 • Poslovni plan investicije
 • Rok izgradnje i početka obavljanja djelatnosti
 • Ponuđena cijena po jednom metru četvornom koja ne smije biti manja od 5,00 € (slovima: pet eura) u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja
 • Dokaz o plaćanju jamčevine u visini od 10% od ukupne ponuđene cijene
 • Izjavu o prihvaćanju natječajne dokumentacije, uvjeta natječaja, Uputa ponuditeljima i Općih i posebnih uvjeta potpuno istovjetnu u sadržaju i obliku kako je preuzeta u prilogu natječajne dokumentacije, kod čega ta Izjava mora biti ovjerena pečatom i potpisom ponuditelja odnosno ovlaštene odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjerena u potpisu kod javnog bilježnika
 • Ostale dokaze i isprave sukladne Uputama ponuditeljima

Prodavatelj se obvezuje:

 • za prostor i potrebe gradilišta osigurati vodu i električnu energiju, kako bi kupac ostvario priključke o svom trošku
 • do završetka gradnje i pribavljanja uporabne dozvole, ukoliko prometnica već nijeizgrađena, istu izgraditi prema planu. Kupcima osigurati priključke za: električnu energiju, vodu, telefonsku mrežu, a sukladno planu uz prometnicu izgraditi hidrantsku mrežu.

Kupac se obvezuje:

 • Kupac nekretnine dužan je u roku od 18 mjeseci, računajući od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, sukladno idejnom projektu pribaviti urednu lokacijsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta za gradnju, provesti parcelaciju i formiranje posebne zemljišne čestice, te započeti s gradnjom.
 • Kupac je dužan u roku od 36 mjeseci, računajući od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, pribaviti urednu uporabnu dozvolu za izgrađeno sukladno idejnom projektu i dobivenoj potvrdi glavnog projekta, te započeti s obavljanjem djelatnosti.
 • Dopušteno je kupcu kupljenu nekretninu dati pod hipoteku radi osiguranja za pribavljanje sredstava za ostvarivanje investicijskog programa na kupljenoj parceli, ali u tom slučaju zabranjeno je kupljenu nekretninu dati kao zalog u okviru zajedničke hipoteke.

Tvrtke u zoni

Pravni subjekti koji posluju u zoni

---

Skrolaj mišem prema dolje
ZM Vikom

Strojna obrada metala


Industrius

Proizvodnja visokotlačnih cijevi i opremanje termoelektrana


Controlmatik

Proizvodnja mjerno regulacijske opreme za kloriranje


Dustom sails

Proizvodnja jedara, tendi za plovila


IDS

Strojna obrada metala


Ivanal

Proizvodnja aluminija, proizvoda za autoindustriju


Miab

Proizvodnja i građenje pročistača za vodu


Hidraulika Kurelja

Proizvodnja i servisiranje hidrauličnih konstrukcija


Ribar i more

Proizvodnja i servis plovila


Skelin Mont

Proizvodnja i ugradnja alu i pvc stolarije


Slatke stvari

Konditorska proizvodnja


Stolarija Gojanović

Proizvodnja i građenje pročistača za vodu


Viper

Prikupljanje i prerada poljoprivrednih proizvoda


Sid

Proizvodnja valovitog papira te ambalaže od kartona


JUA Frischeis

Prerada i prodaja repromaterijala za građevinarstvo i brodogradnju


Badis

Proizvodnja alu i strech folije za domaćinstvo


Automehanika Gavran

Strojna obrada metala i održavanje vozila


City Kebap

Obrada mesnih proizvoda i ugostiteljstvo


Ran

Proizvodnja građevinskih elemenata, armiračnica


Dva Marka

Proizvodnja betonske galanterije


Đambo Staklo

Proizvodnja i obrada stakla


Dunkić

Proizvodnja i servisiranje plovila


Protega Gradnja

Usluge svih vrsta radova auto dizalicama


Stolarija Rudi

Proizvodnja drvenog namještaja


D&M Inox

Proizvodnja i montaža proizvoda od inoxa


Grubišić Atlas

Popravci i servisiranje teške mehanizacije


Kless

Obrada i ugradnja prirodnog kamena


Eko Natura

Sakupljanje opasnog i neopasnog otpada


Filip Poštek

Proizvodnja prikolica za transport plovila


Sibenal

Proizvodnja i montaža alu i pvc stolarije


Sense Esco

Energana na biomasu


Sak Pak

Čišćenje i održavanje poslovnih prostora


Erak

Pržionica kave, trgovina na veliko


CIOS

Sakupljanje i prerada industrijskog otpada


As Eko

Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija


Adria Libar

Proizvodnja simulatora i škola za pomorce


Zunipro

Proizvodnja ventilacijskih i klimatizacijskih uređaja

Zamak

Proizvodnja i ugradnja alu i pvc stolarije


Ultima Auto

Popravak i održavanje vozila


Termes Podi

Trgovina na veliko i malo


Cian

Sanitarna zaštita i zaštita okoliša


G.I.M. GASE

servis i punjenje posuda pod tlakom


Bioulja

Sakupljanje i odvoz jestivog ulja


Zagrebačka pivovara

Veleprodaja pića


Sajam automobila ZG

Prodaja rabljenih vozila


Korni

Proizvodnja vafel proizvoda


Pectus

Proizvodnja elemenata za elektro opskrbu


Zetro

Proizvodnja sladoleda


Kameni zid

Obrada kamena


Šibenik aluminiji

Proizvodnja aluminijske stolarije


Prerada Šibenik

Prerada biomase


Media Link

Proizvodnja i emitiranje TV programa


Poduzetnički inkubator

Potpora za malo i srednje poduzetništvo

Želite postati korisnik usluga PIN-Šibenik?

Skrolaj mišem prema dolje

Poduzetnički Inkubator Šibenik (PIN-Šibenik) osnovao je grad Šibenik uz financijsku pomoć EU, s ciljem stvaranja potpore za malo i srednje poduzetništvo. Drugim riječima PIN-Šibenik je alat za razvoj gospodarstva kreiran kako bi ubrzao rast i uspjeh poduzetnika kroz integrirani set usluga podrške

PIN-Šibenik namijenjen je dvjema skupinama poduzetnika:

Početnici (Start-up)

Poduzeće koje je mlađe od tri godine, gledano od dana registracije. Potiču se proizvodna i uslužna, a prioritet imaju poduzeća bazirana na znanju i tehnološki orijentirana poduzeća. Cilj nije poticanje trgovine, ugostiteljstva i posredničkih djelatnosti.

Postojeća s novim proizvodom/uslugom

Poduzeća koje je starije od tri godine, gledano od dana registracije. U obzir dolaze samo poduzeća koja razvijaju neki novi proizvod ili uslugu ( primjer za proizvodnu djelatnost : poduzeće se bavilo prodajom brodske opreme, a želi proširiti svoje poslovanje i proizvoditi neku brodsku opremu.

Ponuda

Ponuda PIN-Šibenika je široka (za pregled kompletne ponude kliknite na: ponuda), a kreće se od infrastrukture (najam poslovnih prostora i opreme po subvencioniranim cijenama) do savjetodavnih i organizacijskih usluga (pomoć u izradi poslovnog plana, apliciranje za financijska sredstva, istraživanje tržišta…).

Dokumenti

Pregled i preuzimanje dokumenata

---

Skrolaj mišem prema dolje

Fotogalerija

Podi Šibenik – industrijska zona

Fotografije zone

Skrolaj mišem prema dolje

Kontakt

Upiti i informacije

Obratite nam se s povjerenjem

Skrolaj mišem prema dolje

PODI-ŠIBENIK d.o.o.